ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพ ทอดกฐินสามัคคี ๘๔,๐๐๐ กองกองละ๕๐๐บาท
ณ วัดวังหอมวิปัสสนาราม ต.วังอ่าง อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช
มีให้เลือกทำ ๓ อย่าง ๓ แบบ คือ
๑.พระสูตร ๒๑,๐๐๐ กอง
๒.พระวินัย ๒๑,๐๐๐ กอง
๓.พระธรรม ๔๒,๐๐๐ กอง
เลือกทำ กองใดกองหนึ่งกองละ ๕๐๐ บาท หรือจะทำทั้งสามกองก็ได้ เริ่มรับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปถึงวันที่๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๗
งานทอดกฐินเริ่มวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
ส่วนวันที่๒พฤศจิกายน๒๕๕๗มีงานพิธีเกี่ยวข้าวทิพย์และชุมนุมเทพ

ติดต่อสอบถาม โทร. ๐๙๘-๐๑๐-๒๘๑๕ , ๐๘๒-๒๘๗-๔๑๙๕ ,๐๙๑-๕๒๙-๕๙๖๕ , ๐๘๗-๖๘๒-๗๐๐๖

การอยู่ร่วมกันในสังคม

           การดำรงชีวิตอยู่ในสังคมนั้น 
          เราจะต้องอยู่เพื่อเข้าใจคนอื่น  
        ไม่ใช่อยู่เพื่อให้คนอื่นมาเข้าใจเรา
        และเมื่อมีการทะเลาะเบาะแว้งกัน    
  เราควรคิดไว้เสมอว่า  เราผิดเอง   เราผิดเอง    
  แล้วชีวิต จะอยู่อย่างผาสุข ราบรื่น ตลอดไป

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น